3
พ.ค.
2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17
9
ก.พ.
2565
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (AGM-17th)
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ


30
เม.ย.
2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16
17
มี.ค.
2564
รายละเอียดการประชุมมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


7
ม.ค.
2564
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม23
เม.ย.
2563
แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2
เม.ย.
2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5
- แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5

13
ม.ค.
2563
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
4
ก.ย.
2562

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 และครั้งสุดท้าย (IHL-W1)

- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ(สำหรับการใช้สิทธิครังสุดท้ายเท่านั้น) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 และครั้งสุดท้าย (IHL-W1)
4
ก.ย.
2562
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IHL-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุุดท้าย)
8
มี.ค.
2562
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5
- แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5
8
มี.ค.
2562
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ IHL-W1 เดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 5
- แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ IHL-W1 เดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 5
18
ม.ค.
2562
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

18
ม.ค.
2562
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น