3
พ.ค.
2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17
9
ก.พ.
2565

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (AGM-17th)

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

30
เม.ย.
2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16
17
มี.ค.
2564
รายละเอียดการประชุมมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
7
ม.ค.
2564
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม


23
เม.ย.
2563
แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2
เม.ย.
2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5
- แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5