ภาวะอุตสาหกรรม

     ทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2557 นั้น คาดว่าการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากปัญหาวิกฤตการณ์การเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพ แต่ยังคงคาดการสถานการณ์เป็นบวกในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป หรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยุติลงโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในประเทศจะขยายตัวน้อยลง แต่ผู้ผลิตรถยนต์ยังมีตลาดส่งออกรองรับอยู่มาก ซึ่งสถานการณ์การส่งออกรถยนต์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดี โดยไทยยังมีตลาดส่งออกรถยนต์ที่เติบโตและมีความต้องกำรอยู่ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อาเซียน และตะวันออกกลาง ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากคำ สั่งซื้อที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2555-2556 แต่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตและจัดส่งให้ได้ เนื่องจากต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที่สูงตามมาตรการกระตุ้นโครงการรถยนต์คันแรก ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หากประเมินสถานการณ์แบบกลางๆยอดผลิตรถยนต์ปี 2557 น่าจะใกล้เคียงกับปี 2556 แต่ถ้าปัจจัยต่ำงๆไม่เลวร้าย คาดว่าจะผลิตได้สูงกว่า 2.55 ล้านคัน (ปี 2556 ผลิต 2.46 ล้านคัน) เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการสูง


สภาพการแข่งขัน

     บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ำให้กับลูกค้ำทั้งในและต่างประเทศ ทำ ให้คู่แข่งขันทางธุรกิจมีทั้งสองส่วน คือคู่แข่งขันทางธุรกิจในประเทศที่สำคัญคือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน), EAGLE OTTOWA (THAILAND) CO.,LTD. และ BADER (ASIA) CO.,LTD. ส่วนในตลาดต่างประเทศมีคู่แข่งขันทางธุรกิจที่สำคัญคือ MIDORI HOKUYO CO.,LTD. และ GST AUTO LEATHER แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นผู้นำ ในประเทศไทยในการผลิตเบาะหนัง รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนังเป็นส่วนประกอบ โดยมีศักยภาพที่โดดเด่นในด้านการผลิตสินค้า ที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่ขบวนการฟอกหนังจนกระทั่งผลิตเป็นหนังเบาะรถยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความประณีตในการตัดเย็บ

     บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทยและมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตรงกับความต้องการของลูกค้ำ นอกจากนี้แรงงำนของบริษัทเป็นแรงงานที่มีฝีมือที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ต่างๆ และสามารถคงความเป็นผู้นำ ในการผลิตเบาะหนังรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนังเป็นส่วนประกอบของประเทศไทย