(หน่วย:พันบาท)
<
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2560 2562 2561 2560
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 1,552,612 2,390,179 2,129,755 1,180,637 2,130,950 1,899,829
รายได้รวม 1,571,008 2,404,821 2,166,811 1,346,522 2,301,297 2,081,888
กำไรขั้นต้น 355,909 516,039 475,048 183,571 389,864 362,281
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 192,690 369,847 360,936 172,857 405,659 39,590
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (2,182) (43,378) (39,239) 7,843 (43,039) (39,246)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 141,754 292,761 289,379 132,090 328,935 328,052
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,183,951 994,960 995,229 1,104,398 911,215 910,385
สินทรัพย์รวม 3,771,416 3,393,640 3,048,139 3,693,113 3,323,461 2,974,053
หนี้สินหมุนเวียน 1,617,403 1,527,942 1,298,416 1,579,569 1,487,409 1,289,904
หนี้สินรวม 2,127,567 1,763,988 1,580,227 2,086,782 1,721,363 1,569,868
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,643,849 1,629,652 1,467,912 1,606,351 1,602,098 1,404,185
ข้อมูลต่อหุ้นเปรียบเทียบ (หน่วย : บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น * 0.25 0.54 0.58 0.23 0.61 0.66
มูลค่ำตามบัญชีต่อหุ้น * 2.77 2.94 2.88 2.71 2.89 2.76
เงินสดปันผลต่อหุ้น - - - 0.25 0.50 0.50
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 9.13% 12.25% 13.59% 11.19% 15.44% 17.27%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.96% 9.09% 10.00% 3.77% 10.45% 11.74%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 8.66% 18.90% 21.11% 8.23% 21.88% 25.47%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของถือหุ้น (เท่า) 1.29 1.08 1.08 1.30 1.07 1.12


**มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 20 เม.ย. 2563 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินการประจำปี 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พ.ค. 2563