ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2562 12/03/2563
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2561 --/03/2562
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2560 22/03/2561
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2559 18/03/2560
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2558 27/03/2559
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2557 27/03/2558
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2556 31/03/2557
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2555 29/03/2556
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2554 02/04/2555
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2553 31/03/2554
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2552 16/03/2553
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2551 30/03/2552
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2550 28/03/2551
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 2548 03/04/2549