บริษัท

ชื่อบริษัท  : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Interhides Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจฟอกหนังสำหรับทำเบาะรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่
678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 1
192 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 2 - 3 
678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 4 
999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 5
55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุม วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 6
1111 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 7
775 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ซอย 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 8
183 หมู่ 6 ซอยฟอกหนังกม. 34 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 9
1111/2 หมู่ 6 ซอยฟอกหนังกม. 34 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานแห่งที่ 10
ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ทะเบียนบริษัท  : บมจ. 0107548000595
Website : http://www.interhides.com
โทรศัพท์ : (662) 028-9728-37
โทรสาร : (662) 028-9738-39
ทุนจดทะเบียน : 419,999,076.00 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว : 419,998,782.00 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคคลอ้างอิงอื่น  : 1. ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
โทรศัพท์ : (662) 264-0777, (662) 661-9190
โทรสาร : (662) 264-0789, (662) 661-9192

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-2800
โทรสาร : (662) 359-1259

3. ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
สำนักงาน ชุติกาญจน์การบัญชี
25/92 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (662) 373-8016, (662) 373-7776
โทรสาร : (662) 373-1277                                                            บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  : บริษัท อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จำกัด
ที่ตั้ง : 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชุดหุ้มเบาะรถยนต์ หุ้มพวงมาลัยและหุ้มเกียร์
เลขทะเบียนบริษัท : 0115554009416
โทรศัพท์ : (662) 028-9728-37
โทรสาร : (662) 028-9738-38
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือครอง : 199,998 หุ้น
สิทธิประโยชน์ทางภาษี : ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อบริษัท  : บริษัท อินเตอร์กรีน จำกัด
ที่ตั้ง : 1111/2 หมู่ 6 ซอยฟอกหนังกม. 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตโปรตีนจากเศษขี้หนังสัตว์โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนบริษัท : 0115559014850
โทรศัพท์ : (662) 028-9728-37
โทรสาร : (662) 028-9738-39
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือครอง : 499,997 หุ้น
สิทธิประโยชน์ทางภาษี : อยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)