คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น

หลักทรัพย์ วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
IHL 10/08/2560 25/08/2560 08/09/2560 เงินปันผล 0.18 กำไรสะสม
IHL 27/02/2560 04/05/2560 19/05/2560 เงินปันผล 0.15 01/01/59-31/12/59
IHL 11/08/2559 23/09/2559 12/10/2559 หุ้นปันผล 6:1 01/01/59-30/06/59
IHL 11/08/2559 23/09/2559 12/10/2559 เงินปันผล 0.02 01/01/59-30/06/59
IHL 23/02/2559 04/05/2559 19/05/2559 เงินปันผล 0.10 กำไรสะสม
IHL 14/08/2558 28/08/2558 11/09/2558 เงินปันผล 0.15 กำไรสะสม
IHL 23/02/2558 30/04/2558 21/05/2558 เงินปันผล 0.25 01/01/57-31/12/57
IHL 13/08/2557 26/08/2557 11/09/2557 เงินปันผล 0.20
IHL 26/02/2557 06/05/2557 23/05/2557 เงินปันผล 0.15 01/01/56-31/12/56
IHL 09/08/2556 20/08/2556 06/09/2556 เงินปันผล 0.15 01/01/56-30/06/56
IHL 23/02/2556 03/05/2556 23/05/2556 เงินปันผล 0.022223 01/01/55-31/12/55
IHL 23/02/2556 03/05/2556 23/05/2556 หุ้นปันผล 5:1 01/01/55-31/12/55
IHL 11/08/2555 24/08/2555 10/09/2555 เงินปันผล 0.15 01/01/55-30/06/55
IHL 25/02/2555 03/05/2555 24/05/2555 เงินปันผล 0.0185 01/07/54-31/12/54
IHL 25/02/2555 03/05/2555 24/05/2555 หุ้นปันผล 6:1 01/07/54-31/12/54
IHL 11/08/2554 25/08/2554 09/09/2554 เงินปันผล 0.15 01/01/54-30/06/54
IHL 26/02/2554 19/04/2554 06/05/2554 เงินปันผล 0.40 01/07/53-31/12/53
IHL 07/08/2553 19/08/2553 06/09/2553 เงินปันผล 0.25 01/01/53-30/06/53
IHL 20/02/2553 02/04/2553 23/04/2553 เงินปันผล 0.70
IHL 21/02/2552 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/51-31/12/51
IHL 25/02/2551 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/50-31/12/50
IHL 24/02/2550 09/03/2550 20/04/2550 เงินปันผล 1.00 01/01/49-31/12/49