คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบ และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผล ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำ กับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 • 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น


   คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำ การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

   • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

   • บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีแนวทางว่าในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นของ คณะกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

   • กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

   • ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำ เนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำ ถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

 • 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


   บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำ หรับเรื่องที่เป็นสำระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

   • กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

   • กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง

   • อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสาร ที่จำเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริษัทฯจะสามารถกระทำได้ ภายใต้ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งรายละเอียดต่ำงๆได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้

   • กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ

   • ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ

   • ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง

   • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

   • ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

   • กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง.

   • กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบเป็นประจำ

   • กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

    • กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

    • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำ การ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

    • เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำ การนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

   • คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

   • รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของความเกี่ยวโยงกันแนวโน้มการทำรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจำปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

   • ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปี นี้และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

 • 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย


   บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง และสังคมดังนี้

   ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำ เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและ ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯได้ทำงานอย่าง อิสระปราศจากการแทรกแซงภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

   ด้านพนักงาน : บริษัทฯตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการจ้างงานบนความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน บริษัทฯมั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน อนาคต ตลอดจนให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานทุกคน

   นอกจากนี้บริษัทฯจัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการ ปฏิบัติงานหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่มอื่นๆ/โบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาวแม้ว่าบริษัทฯจะไม่มีผลตอบแทนระยะยาว สำหรับพนักงานงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆที่พนักงาน ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ แท้จริง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัส ประจำปีแก่พนักงาน

   บริษัทฯจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และกำหนดเวลาการทา งานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานที่ต้องการ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่าง พนักงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ

   ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯตระหนักดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ใน ฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของการกู้เงินและข้อตกลงอื่นๆที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

   ด้านคู่ค้า : บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้า ต่างๆเป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

   ด้านลูกค้า : บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด รวมทั้งการให้บริการที่ได้ มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย

   ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯปฏิบัติภายใต้กรอบกติกำของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ กล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่ เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

   ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง มากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมี ส่วนร่วมทางสังคม

   ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐ คือผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ทำหน้าที่ ควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษัทฯตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ เนินงำนของบริษัทฯ และได้รวมกำรสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่ำงๆให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

   ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินการด้านฟอกและย้อมหนังที่ขาดความรับผิดชอบ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำ และ/หรือมลพิษทางอากาศ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและส่งเสริมการ ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

 • 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส


   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลาทั้งรายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารกับนักลงทุน รวมถึงการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และพบผู้บริหาร เพื่อ สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   นางสาววรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
   โทรศัพท์ : (662) 323-2754-5
   อีเมล์ : wanvisa.chip@interhides.com
 • 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


   บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหาร กรรมการผู้จัดการอย่าง ชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหารและกรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็น บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับ ดูแลและการบริหารงานประจำ รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ

   บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมี การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงาน เป็นประจำ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการ ประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

   บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ ภายใต้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะเป็นไปตาม รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนต่อครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

   คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน รวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยความเสี่ยง รายการที่เกี่ยวโยงต่าง ๆ ต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มี รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ

   จริยธรรมธุรกิจ
   บริษัทฯได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและ เที่ยงธรรม

   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแหลงของสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯทุกท่านจะได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชนต่อองค์กร เช่นหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯโดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯจะดำเนินการรายงานและจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจด ทะเบียนบริษัทฯ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น