ในปี 2557 บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,852 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 3.46% จากปี 2556 ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัวอยู่ โดย GDP ของประเทศลดลงในระดับที่ต่ำกว่า 1% ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็มียอดขาย ลดต่ำกว่าเป้าหมายมาก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น มีการผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 1,880,007 คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 หรือคิดเป็น 23.49% ซึ่งพลาดเป้าหมายที่หลายฝ่ายเคยคาดวาจะสามารถผลิตได้ 2.1 ล้านคัน สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดขายลดลงนั้นมาจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการ ที่ถูกดึง 0.08 % จากปี 2556 เนื่องจากเศรษฐกิจในตลาดออสเตรเลีย และเอเชียชะลอตัวลง

     ส่วนในปี 2558 นั้นทางบริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) คิดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มขยายตัว ประมาณ 16 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยบริษัทฯ มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของยอดขายขององค์กรจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตรา 15 - 20% ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกกล่าวคือ สภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวและสถานการณ์ทางการเมืองที่คาดว่าจะดีขึ้นและช่วยกระตุนเศรษฐกิจใน ภาพรวมได้ ส่วนปัจจัยภายในนั้นทางบริษัทฯ ยังคงเน้นนโยบายธุรกิจหลักคือ การผลิตหนังสำหรับเบาะรถยนต์เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ก็มีนโนบายด้านการกระจายความความเสี่ยงทางธุรกิจ จึงได้ยึดนโยบายต่อเนื่องจากนโยบายปี 2557 โดยการขยายสายผลิตภัณฑ์ ใหม่ไปทำหนังเฟอร์นิเจอร์ รองเท้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Safety Shoes) ซึ่งมุ้งเน้นกลยุทธ์การขยายตลาด เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในส่วนของ ต้นทุนจะเน้นให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าและนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสินค้าเพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มขึ้นภายใต้แผนงานการบริหารและการจัดการอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับการนำระบบการทำงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆมาใช้ในการ ทำงานขององค์กรเพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะในการทำงานของพนักงานทุกระดับเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

     สุดท้ายนี้ทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวของที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าพนักงานรวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยืนยันที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน บนพื้นฐานความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในส่วนความมุ่งมั่นขององค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมภายใต้แนวคิดมิตรภาพระหว่างโรงงาน ชุมชน และสังคม เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ซึ่งเราจะ ยังคงรักษาไว้และดำเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป( นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ