คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นายองอาจ ดำรงสกลุวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ประธานกรรมการค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. นายสมยศ อัคคไพบูลย์ ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ กรรมการบริหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. นายทักษะ บุษยโภคะ กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์ กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. นายนิติ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ กรรมการบริหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. นายสมยศ อัคคไพบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   โดยมีนายภูเบศ เบญจสิริวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ประธานกรรมการค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นายสมยศ อัคคไพบูรณ์ ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการสรรหา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์ กรรมการสรรหา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
   
1. นายองอาจ ดำรงสกลุวงษ์ กรรมการผู้จัดการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ รองกรรมการผู้จัดการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. นางสาววรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด /
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประกันคุณภาพ /
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. นายฮิโรโนริ อิเดะ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------