ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโค หรือหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม
และนำมาตัด และ/หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักดังนี้   
1. หนังผืนสำเร็จรูป
(Finished Leather)
   
  เป็นหนังที่ได้รับการทำสีและอัดลายเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำไปตัดเย็บสำหรับผลิตเป็นเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์
ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์จะนำหนังผืนดังกล่าว ไปตัดเย็บขึ้นรูปเป็นเบาะรถยนต์เอง2. ชิ้นงานหนังตัด
(Cut Part)
   
   
สำหรับชิ้นงานหนังตัด เป็นการนำหนังผืนมาตัดเป็นชิ้น (Cut Part) ซึ่งเป็น
การผลิตตามความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ โดยผู้
ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์กำหนดแบบ (Drawing) ให้กับโรงงานผลิต
รับไปดำเนินการฟอกย้อมตามกระบวนการผลิตและนำมาตัดเป็นชิ้นงาน
เพื่อขึ้นรูปตามแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานประกอบสำหรับหุ้มเบาะและ
แผงข้างประตูรถยนต์

 

   
3. หนังหุ้มเบาะรถยนต์
(Trim Cover)
   
  สำหรับหนังหุ้มเบาะรถยนต์เป็นการนำหนังผืนมาตัดและเย็บขึ้นรูป
(Trim cover) โดยโรงงานผู้ผลิตให้บริการเย็บเบาะที่นั่งรถยนต์
เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบขึ้นรูปเบาะรถยนต์4. หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์
(Steering Wheel & Gear Knob)
   
   
หนังสำหรับหุ้มพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ เป็นการนำหนังผืนมาตัดร้อยขึ้นรูป เป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์รถยนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างช่วงการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่ง และชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์

 

   
5. บริการรับพ่นสี
(Spray Service)
   
  บริษัทรับบริการพ่นสีในรูปแบบของการจ้างผลิตโดยทางบริษัทจะทำการรับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากลูกค้าและดำเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้า
ต้องการ6. บริการรับฟอกหนัง
(Tanning Service)
   
   
บริษัทบริการรับฟอกหนังในรูปแบบของการจ้างผลิต โดยทางบริษัทจะทำ
การรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากลูกค้า และดำเนินการผลิตตาม
รูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

   
7. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(Other)
   
  ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เช่น หนังกาวจากขั้นตอนการฟอกและอื่น ๆ