กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ (MOU)

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2560พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้าร่วมโครงการ MOU โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีลงนามเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงงานที่เข้าร่วมโครงการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้าร่วมโครงการ MOU โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปิ่นเกล้า1 โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้า และบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้าร่วมโครงการ MOU อีกด้วย