ประกาศพ้นสภาพพนักงาน นางสาวณัฐณิชา สุขนาม มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2559